Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek na izgubo pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem opozoril politični vrh EU

Ljubljana, 15. februar 2017 – Na problematično obravnavo slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem je predsednik SLS mag. Marko Zidanšek danes v pismu opozoril voditelje evropskih institucij in Evropske ljudske stranke in jih pozval k takojšnjemu ukrepanju v smeri pozitivne razrešitve perečih zapletov, vse slovenske poslance Evropskega parlamenta pa povabil k tvornemu sodelovanju pri tej pobudi.

Pismo v nadaljevanju podajamo v celoti.

 

Antonio Tajani, predsednik Evropskega parlamenta

Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije

Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta

Manfred Weber, vodja politične skupine EPP

Joseph Daul, predsednik Evropske ljudske stranke

poslanci Evropskega parlamenta:

Franc Bogovič (SLS/EPP), Alojz Peterle (NSi/EPP), Patricija Šulin (SDS/EPP), Romana Tomc (SDS/EPP), Milan Zver (SDS/EPP), Tanja Fajon (SD/S&D), Igor Šoltes (Zeleni/EFA), Ivo Vajgl (DeSUS/ALDE)

 

Ljubljana, 15. februar 2017

Spoštovani g. Tajani, g. Juncker, g. Tusk, g. Weber, g. Daul, spoštovani slovenski poslanci Evropskega parlamenta,

v Slovenski ljudski stranki z zaskrbljenostjo spremljamo diskriminatorne zaplete pri sprejemanju nove koroške deželne ustave.

Kot predsednik SLS sem pisno pozval g. Christiana Bengerja iz Avstrijske ljudske stranke na avstrijskem Koroškem k iskanju primernejše rešitve, ki v deželni ustavi avstrijske Koroške ne bo omejevala pravic uradno priznane slovenske manjšine. Žal smo ostali brez odgovora, medtem pa so se dodatno zaostrili meddržavni odnosi Avstrije in Slovenije, saj zadnji predlog ustave na presenečenje slovenske in mednarodne javnosti opušča slovenščino kot uradni jezik na tem območju ter s tem krši določila 3. odstavka 7. člena Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955.

V času, ko se Evropska unija spopada z eno največjih kriz doslej, ki načenja ekonomsko in varnostno politiko Evropske unije v njenih temeljih ter kliče k ponovnemu prevrednotenju temeljnih vrednot združene Evrope, so tovrstne politične provokacije milo rečeno neprimerne. Evropska ljudska stranka združuje evropske politične stranke v imenu krščanskih vrednot ter visokih demokratičnih standardov, zato smo se v SLS odločili, da pozovemo vas, cenjene in politično vplivne predsednike Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropske ljudske stranke, vodjo politične skupine EPP v Evropskem parlamentu ter vse slovenske poslance v Evropskem parlamentu k takojšnjemu ukrepanju v smeri pozitivne razrešitve perečih koroško slovenskih zapletov.

Ob tem poudarjamo, da smo Slovenci lahko evropski vzor ravnanja in obravnavanja uradno priznanih manjšin, živečih na našem ozemlju, in da se kot narod, ki je uspešno kljuboval vsem zgodovinskim pritiskom prav zaradi edinstvene vloge ter pomena lastnega jezika, ne bomo izneverili svoji zavedni, družbeno in kulturno aktivni ter strpni manjšini, ki se dnevno bori za svoje že pridobljene pravice na avstrijskem Koroškem. Še več, za razjasnitev nastale situacije ter preprečitev nepopravljivih posledic predlagamo čimprejšnje srečanje političnega vrha Evropske ljudske stranke. Verjamemo, da bi tako srečanje pripomoglo k ohranjanju in krepitvi dobrih odnosov med vsemi evropskimi državami.

Vse slovenske evropske poslance vabimo k podpori in tvornemu sodelovanju pri tej pobudi na najvišji ravni Evropske unije.

V pričakovanju vašega pozitivnega in hitrega odziva vas lepo pozdravljam,

mag. Marko Zidanšek

predsednik Slovenske ljudske stranke

***

The letter in English

Antonio Tajani, President of the European Parliament

Jean-Claude Juncker, President of the European Commission

Donald Tusk, President of the European Council

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

Joseph Daul, President of the European People’s Party

Members of the European Parliament:

Franc Bogovič (SLS/EPP), Alojz Peterle (NSi/EPP), Patricija Šulin (SDS/EPP), Romana Tomc (SDS/EPP), Milan Zver (SDS/EPP), Tanja Fajon (SD/S&D), Igor Šoltes (Greens/EFA), Ivo Vajgl (DeSUS/ALDE)

Ljubljana, 15 February 2017

Dear Mr Tajani, Mr Juncker, Mr Tusk, Mr Weber, Mr Daul, dear Slovenian Members of the European Parliament,

It is with great concern that we in the Slovenian People’s Party (SLS) are following the latest discriminatory complications that are accompanying the adoption of the new Carinthian state constitution.

As the president of the SLS, I have appealed to Mr Christian Benger from the Carinthian ÖVP, to find a more suitable solution that will not diminish the rights of a formally recognised Slovenian minority in the Carinthian constitution. Unfortunately, our appeal went unanswered, and there has been further tightening of bilateral relations between Slovenia and Austria, because Slovenian as one of the official languages in Carinthia has been omitted from the latest draft of the constitution to the considerable bewilderment of Slovenian and international public. This omission is in clear violation of Paragraph 3, Article 7 of the Austrian State Treaty from 1955.

To say this type of political provocation is inappropriate, would be an understatement at a time when European Union is dealing with one of the worst crises ever, which is undermining the foundations of EU economy and security policies and calling for a re-evaluation of European core values. The European People’s Party brings European political parties together in the name of Christian values and the highest democratic standards, which is why we in the SLS have decided to call upon you, the esteemed and politically influential presidents of the European Parliament, European Commission, European Council and European People’s Party, chairman of the EPP Group in the European Parliament as well as all Slovenian Members of the European Parliament to immediate action toward a positive solution for the troubling Carinthian Slovenian complications.

In this regard, we would like to emphasise that Slovenia could be considered a European example of dutiful and equal treatment of officially recognised minorities living in our country. That is why we, as a nation that successfully weathered all historical challenges precisely because of the unique role and significance of our language, will not fail our proud, socially and culturally active, and tolerant minority, which in Carinthia is fighting to keep the rights it has already obtained. Moreover, we propose a meeting of the EPP presidency to clarify the situation at hand and prevention of possibly irreparable consequences. We believe this would help preserve and strengthen the quality of relationships among all European countries.

We extend our invitation to support this initiative at the highest level of the European Union to all Slovenian Members of the European Parliament, and ask for your active cooperation.

Looking forward to your positive and prompt response.

Yours sincerely,

Marko Zidanšek, MSc

President of the Slovenian People’s Party


Objavljeno: 15.02.2017