Mestna svetnica SLS Olga Franca: Ali bo zavod Center Obala Debeli Rtič dokončan v dogovorjenem roku?

Objekt bi moral biti dokončan in predan v uporabo 30. avgusta 2017

Ljubljana, 31. januar 2018 – Mestna svetnica in predsednica MO SLS Koper Olga Franca je v današnjem odprtem pismu pozvala ministrico dr. Anjo Mrak Kopač k podaji konkretnega podatka, za kdaj je planirana otvoritev zavoda Center Obala Debeli Rtič.

Kot pojasnjuje Franca, ima boj za gradnjo zavoda, ki bo otrokom blizu doma, že dolgo zgodovino. Objekt bi moral biti dokončan in predan v uporabo 30. avgusta 2017 pa se to do danes še ni zgodilo.

Zato je na ministrico dr. Kopač naslovila konkretna vprašanja:

 

 • Ali bo objekt dokončan v dogovorjenem pogodbenem roku – podaljšali ste ga za 6 mesecev in ta se izteče marca letos in ali bo takrat pridobljeno uporabno dovoljenje?
 • Ali je sanacija poškodb po vdoru vode iz 4. na 5. 2. 2017 dokončno izvedena in na čigave stroške? Ste unovčili kakšno garancijo za dobro izvedbo del?
 • Ali so dodatni ukrepi na samem objektu in okolici, za katere ste se dogovorili s pogajanji v višini 160.000,00 EUR, CELOVITA dolgoročna rešitev ne le za objekt, temveč tudi na širšem območju?
 • Ali je sedaj jasno, kdo je odgovoren za nastalo škodo po vdoru vode in kakšne posledice ga bodo doletele? Ste sprožili notranji nadzor in morebitne kazenske postopke?
 • Zakaj so bili izpuščeni ukrepi protipoplavne zaščite in le-ti niso bili zajeti v projekt, čeprav so bili predlagani?
 • Kdaj bo zgrajena dostopna cesta in parkirišče?
 • Kako poteka pridobivanje služnosti investitorjev pri  urejanju načrtovanih posegov?

 

***

V nadaljevanju poziv mestne svetnice SLS Olge Franca objavljamo v celoti:

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 1. Anja Kopač Mrak, ministrica

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Spoštovana ministrica,

težko pričakovane otvoritve zavoda Center Obala Debeli rtič septembra 2017 ni bilo in kot kaže je tudi na drug obljubljen termin, marca 2018, ne bo. To pomeni še eno izgubljeno leto za najbolj prizadete starše, svojce in same varovance, ki so že od leta 2016 vpisani za vstop v ta zavod.

Petnajstletni boj Angele Lampe, pobudnice gradnje zavoda, ki bo otrokom blizu doma ima res že dolgo zgodovino. 24. 4. 2009 ste na ministrstvo prejeli projektno dokumentacijo, najboljšega projektanta ste izbrali 2. 6. 2011, z njim sklenili tudi pogodbo, gradbena dela pa so se pričela šele 15. 12. 2015. Objekt bi moral biti dokončan in predan v uporabo 30. 8. 2017 pa se to do danes še ni zgodilo.

Do zastoja del naj bi prišlo zaradi poškodb na objektu, povzročenih z vdorom meteorne in površinske vode v objekt, ki je bil posledica poplavljenega in nefinaliziranega kanalizacijskega sistema.

 Z dodatnimi ukrepi, tj. izvedba drenaže po obodu kleti objekta z razvodom, pripadajočim črpališčem in zbiralnikom drenirane vode,  zatesnitvijo prebojev na prehodih kanalizacijskih cevi skozi temelje,  dopolnitvijo protipoplavnih nasipov in mestoma prilagoditvijo višinske konfiguracije terena, vodotesno izvedbo revizijskih jaškov sanitarne kanalizacije (jaški niso bili ustrezno izvedeni), naj bi objekt in okolico celovito zavarovali pred morebitnimi novimi dogodki, ki bi bili znatno intenzivnejši kot padavine iz 4. na 5. 2. 2017, ki niso bile obilne.

Po študiji celotne dokumentacije, ki smo jo prejeli od vas, in pregledu zapisnikov, študij in popisov škod vseh sodelujočih pri gradnji: MDDSZ, DEMA PLUS d.o.o., ARHIVOLTA d.o.o., Poly.tecnic d.o.o., cenilec Vitomir Mavrič, Gradbeni inštitut ZRMK,  Zorc d.o.o.,  imamo občutek, da je gradnja tega objekta tipičen primer slovenskega gradbeništva.

Navajamo nekaj dejstev zapisanih v dokumentaciji:

»Neobičajno nizka ponudba uspešna na razpisu, ki ni bila podana na podlagi ekonomske logike, morda računajoč na rušenje pogodbe na ključ in na višja poplačila na podlagi dodatnih del. Izvajalec ves čas deluje na projektu z agresivno poslovno prakso.«

Projektna dokumentacija je bila izdelana brez upoštevanja sprememb na terenu (izgrajen 40 metrov dolg oporni zid ob vinogradu, kot kratkoročna rešitev po poplavah septembra 2014, ki preusmerja meteorno in zaledno vodo in je tudi povzročil škodo na objektu).

Nezadosten in neučinkovit nadzor: »Dela mnogokrat ne potekajo v skladu s projektom … Jih odkrijemo kot izvršena dejstva«.

Valjenje krivde od projektanta na izvajalca in obratno: »Ni bila projektirana ali predvidena kakšna koli drenaža okoli objekta. V marcu 2017 je projektant naknadno predvidel spremembo z izvedbo drenaže okoli stavbe s prečrpavanjem v višje ležečo meteorno kanalizacijo. Odgovornost se pripisuje vodji projekta,  pripombe je upošteval šele po dogodku, zapis v gradbenem dnevniku pa je bil že 1. 4. 2016.« Glede odgovornosti izvajalca pa je zapisano: »Izvedba izkopa in varovanje gradbene jame (razširitev območja izkopa; opustitev varovanja gradbene jame s torkret betonom in sidri v območju, kjer je bil projektiran vertikalni izkop); neustrezna izvedba in opustitev dela ukrepov za zaščito varovane drevnine; neustrezna oskrba novo posajene visoke drevnine, ki že kaže očitne znake propadanja; izvedba mavčno-kartonskih sten, predvsem v stiku z obodnimi konstrukcijami; izvedba ojačitev za montažo držal in druge opreme za gibalno ovirane osebe v sanitarijah in kopalnicah; napake pri izvedbi armiranobetonskih preklad (preklade so ponekod izvedene nižje od projektiranih); sloj toplotne izolacije v sestavah tlakov (uporablja se izdelke z drugačnimi tehničnimi karakteristikami, drugačnih dimenzij – slednje se je posebej pokazalo pri poškodbah tlakov v kleti); detajl AB zaključka dvigalnega jaška v kleti (opustitev nadvišanja z AB zobom, posledično sprememba detajla priključka hidroizolacije); že omenjena izvedba revizijskih jaškov kanalizacije v kleti (netesen priklop cevi, netesen delovni stik) ipd.

Predlogi aneksov za dodatna dela (potrebna in nepotrebna), opustitve načrtovanih ukrepov za izvedbo zagotavljanja varnosti pred vdorom zalednih vod v okviru osnovnega območja, podaljševanje pogodbenih rokov, …

 

Spoštovana ministrica, zaskrbljeni smo zaradi dejstva, da se dokončanje gradnje prepotrebnega centra vse bolj in bolj oddaljuje in da tudi letos ne bo uspešno zaključena.

 

Zato vas sprašujemo:

 • Ali bo objekt dokončan v dogovorjenem pogodbenem roku – podaljšali ste ga za 6 mesecev in ta se izteče marca letos in ali bo takrat pridobljeno uporabno dovoljenje?
 • Ali je sanacija poškodb po vdoru vode iz 4. na 5. 2. 2017 dokončno izvedena in na čigave stroške? Ste unovčili kakšno garancijo za dobro izvedbo del?
 • Ali so dodatni ukrepi na samem objektu in okolici, za katere ste se dogovorili s pogajanji v višini 160.000,00 EUR, CELOVITA dolgoročna rešitev ne le za objekt, temveč tudi na širšem območju?
 • Ali je sedaj jasno, kdo je odgovoren za nastalo škodo po vdoru vode in kakšne posledice ga bodo doletele? Ste sprožili notranji nadzor in morebitne kazenske postopke?
 • Zakaj so bili izpuščeni ukrepi protipoplavne zaščite in le-ti niso bili zajeti v projekt, čeprav so bili predlagani?
 • Kdaj bo zgrajena dostopna cesta in parkirišče?
 • Kako poteka pridobivanje služnosti investitorjev pri  urejanju načrtovanih posegov?

 

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.

 

Koper, 31. 1. 2018

Predsednica SLS Koper in občinska svetnica MO Koper,

Olga Franca

 


Objavljeno: 31.01.2018