V SLS smo zadovoljni, ker Vlada RS pospešeno uresničuje zahteve SLS in Sindikata kmetov Slovenije

Zahteve SLS in Sindikata kmetov Slovenije se pospešeno uresničujejo. Neformalna ustna navodila pristojnih naj čim prej nadomestijo formalni sklepi. Za ohranitev ustreznega staleža zveri po zgledih iz tujine SLS predlaga Regionalni park. Nasprotniki kakršnegakoli odstrela zveri naj sami poravnajo škodo, ki je posledica preštevilne populacije zveri.

 

Na današnji novinarski konferenci SLS, na kateri so sodelovali: predsednik SLS Marjan Podobnik, podpredsednica SLS Suzana Lara Krause in nekdanji kmetijski minister Ciril Smrkolj, so predstavili stališča SLS do aktivnosti Vlade RS pri reševanju problematike napadov zveri in spregovorili tudi o mednarodnih izkušnjah pri reševanju podobnih problemov.

Uvodoma je Marjan Podobnik povedal: »V SLS smo zadovoljni, ker Vlada RS pospešeno uresničuje zahteve SLS in Sindikata kmetov Slovenije.  Ne želimo vplivati na odločitev Vlade, na kakšen način bo  zagotovila varnost ljudi in njihovega premoženja, ko govorimo o napadih zveri. Ker pa je zagotavljanje varnosti ljudi in njihovega premoženja v Sloveniji ustavna pravica, jo je država dolžna zagotoviti. V nasprotnem primeru imajo ljudje pravico do samoobrambe oziroma do reagiranja »v skrajni sili«. Ponekod se to verjetno že dogaja. Še vedno je namreč formalno veljavna uredba, po kateri je zagrožena visoka kazen za lovca in lovsko družino pri odstrelu volka, ki ni eden od osmih, ki je bil na spisku za odstrel ali odlov. Zato kljub izboljšanju razmer v nekaterih okoljih preteklih vsakodnevnih napadov, kot so npr. Bloke, uradno ni prišlo do nobenega odstrela ali odlova. Da so bila dana ustna zagotovila, da se kljub veljavnosti spornega odloka kazni ne bodo izrekale, dokazujejo tudi povečane aktivnosti lovcev in organiziranje skupnih lovov oziroma pogonov. Pozdravljamo napoved pristojnih, da bo v tednu dni prišlo do spremembe uredbe o kaznovanju, kakor tudi vladno stimuliranje lovcev za čimprejšnji odstrel najbolj nevarnih zveri.

V SLS predlagamo kot možen pristop k reševanju problematike napadov zveri na podeželju tudi oblikovanje t. i. regionalnega parka po zgledu Kanade in nekaterih drugih držav. Park bi se razprostiral na preko 40.000 ha državnih gozdov na Kočevskem in na območju Snežnika, kjer je minimalna poseljenost z ljudmi. V tem okolju bi ohranjali nadpovprečno gostoto zveri, občine in ljudje z območja parka pa bi prejeli finančno nadomestilo zaradi slabše kakovosti življenja. V državah s takim konceptom se znotraj območja parka ohranja dogovorjen stalež zveri, izven parka pa je odlov ali odstrel sproščen.

Zaostrena problematika napadov zveri v zadnjih mesecih je pri marsikomu ustvarila napačen vtis, da ko govorimo o problematiki kmetijstva zaradi divjih živali, obstaja zgolj problem velikih zveri, torej medvedov, volkov in šakalov. Dejstvo pa je, da se v številnih okoljih, kjer nimajo problemov z napadi zveri, soočajo z velikimi problemi zaradi namnožitve parkljaste divjadi in posledičnega uničevanja pridelkov in mladja v gozdu. Tako je na primer v Prekmurju in v nekaterih drugih delih Slovenije velik problem zaradi preštevilne populacije divjih prašičev, jelenjadi in srnjadi, ponekod pa zaradi kormoranov.

Naj izpostavimo primer lovišča posebnega pomena s sedežem v Gornjih Petrovcih, v izmeri 12000 ha, od tega je 8000 ha kmetijskih površin in 4000 ha državnih gozdov, ki je razlog za velike škode zaradi divjadi v tem delu Slovenije. V SLS podpiramo dolgoletna prizadevanja kmetov in lovcev, da se to lovišče ukine ali zmanjša le na območje državnih gozdov. Ostale površine lovišča naj se razdelijo med lokalna lovska društva, ki ustrezno skrbijo za lovišča in pošteno plačajo škodo.

Pred jutrišnjim protestom nasprotnikov uravnavanja populacije zveri, v SLS izražamo prepričanje, da smo ob Zelenih Slovenije najbolj zelena in naravovarstveno naravnana stranka. Prav kmetje so skozi stoletja ohranjali kultivirano, poseljeno in varno podeželje. Zato kot podporniki in zaščitniki kmetov in drugih podeželanov v SLS ne pristajamo na očitke radikalnih civilno družbenih skupin, ki nasprotujejo kakršnemukoli uravnavanju staležu zveri ter s tem škodujejo podeželju in veliki večini državljanov. Predlagamo tudi, naj nasprotniki uravnavanja staleža zveri sami poravnajo škodo, ki nastaja zaradi napadov in preštevilne populacije zveri. Zakaj bi taka škoda bremenila vse davkoplačevalce? Naj ljudje, ki verjamejo v svoje poslanstvo in preprečevanje kakršnegakoli uravnavanja staleža zveri in se tudi podpišejo pod tozadevne peticije, prevzamejo nase tudi stroške škode, ki jih država plačuje oziroma bi jo morala plačevati kmetom in drugim zaradi prevelikega števila zveri«.

 

Marjan Podobnik je povedal, da so se v času radgonskega sejma AGRA srečali predstavniki SLS, ki delujejo v stanovskih, poslovnih in drugih organizacijah, med drugim Sindikat kmetov Slovenije, SKZ pri SLS, društvo SKZ, KGZS, ZZS in drugi in v veliki večini poenotili svoja stališča.

 

Nekdanji kmetijski minister Ciril Smrkolj je predstavil reševanje podobnega problema v času njegovega ministrovanja 1997 – 2000. Čeprav je bilo zveri takrat bistveno manj, so se tudi takrat pojavljale škode, prav tako pa tudi napadi medvedov na človeka. Kot minister je takrat predlagal in tudi speljal odlov nekaj medvedov, ki so jih bili pripravljeni sprejeti edino v  Franciji, a so tamkajšnji nezadovoljni kmetje hitro zahtevali njihov odstrel. Smrkolj je bil tudi deležen domačega in mednarodnega pritiska zaradi povečanega odstrela. Ker pa je bila takrat SLS močno zastopana v vladi in parlamentu, so bila prizadevanja za zmanjšanja napadov in škod, uspešna. Smrkolj je tudi poudaril, da so zlonamerni poskusi označevanje kmetov za packe, ki da so neodgovorni in povsod puščajo klavniške in druge odpadke. Povedal je, da to ni res in da velika večina kmetov ustrezno in odgovorno poskrbi za klavniške in druge odpadke. Ob koncu je poudaril, da brez drastičnega zmanjšanja števila zveri, lahko v prihodnje pričakujemo dodatne težave in nadaljnje napade, za kar bo odgovorna Vlada, če ne bo hitro in v celoti prisluhnila zahtevam kmetov, Sindikatu kmetov in SLS.

 

Podpredsednica SLS Suzana Lara Krause je na koncu napovedala angažiranje stranke pri urejanju vprašanja denarnih nadomestil za brezposelne. SLS bo namreč pripravila predlog sprememb zakonodaje, s ciljem jasne opredelitve, da so dela zmožni posamezniki, ki so prejemniki denarnega nadomestila za brezposelne, dolžni sprejeti ponujeno zaposlitev. V kolikor take zaposlitve ni, so dolžni opravljati družbeno koristna dela od spremljanja otrok, starejših do urejanja okolice itd. Sicer izgubijo pravico do nadomestila.


Objavljeno: 30.08.2019