SLS za skrajšanje postopkov pri izboru najugodnejših ponudnikov pri javnih naročilih

Ljubljana, 26. februar 2019: Državni svet je na predlog svetnika SLS Branka Tomažiča podprl predlog sprememb Zakona o javnem naročanju, s katerimi se bo skrajšalo postopke in zagotovilo izbor dejansko najugodnejših ponudnikov pri javnih naročilih

Predlog sprememb zakona ureja tudi nekatere druge doslej neustrezne rešitve (globe, dopolnitve ponudb, obvezno izločanje ponudnikov). Znano je, da zaradi neustreznih zakonskih rešitev in izvajanja zakonov Slovenija preko javnih naročil izgublja velike vsote proračunskih sredstev in zamuja pri številnih pomembnih projektih.

SLS se je odločila, da bo posegla v dogajanje na področju javnega naročanja zaradi dolgotrajnosti postopkov, ki so v veliki meni posledica tožb in čakanja na reševanje pritožb zaradi izločanja najugodnejših ponudnikov. V zadnjem času sta najbolj izpostavljeni takšni investiciji druga cev karavanškega predora in most čez Glinščico v primeru projekta 2. tir. Predlog sprememb Zakona o javnem naročanju zajema tri sklope:

  1. Predlog zakona spreminja določbe Zakona o javnem naročanju glede posledic izrečenih glob za delovnopravne prekrške, ki lahko ponudnika za tri leta izločijo iz postopkov javnega naročanja (67., 67.a in 75. člen). Spornost teh določb je prepoznalo tudi Ustavno sodišče, ki jih je v delu zadržalo. Po novem po že sklenjeni pogodbi prekinitev sklenjene pogodbe o javnem naročanju zaradi tovrstnih prekrškov ne bi bila več mogoča, v samem postopku izbire ponudnika pa bo ta imel možnost dokazovati, da je sprejel ustrezne ukrepe, da do tovrstnih prekrškov ne bo več prišlo. V praksi namreč v velikih gospodarskih družbah, ki imajo več kot tisoč zaposlenih, hitro pride do dveh kršitev (npr. glede počitkov delavcev), kar jih nato izloči iz postopkov javnega naročanja. Pri tem takšnim družbam velik del poslovanja predstavljajo prav javna naročila. Pri primeru pred ustavnim sodiščem je šlo za KPL, ki mu velik del poslovanja predstavljajo prav javna naročila, zato tovrstne sankcije ogrožajo njegov obstoj. S prehitrim izločanjem ponudnikov pa se manjša tudi konkurenca na trgu javnih naročil, kar negativno vpliva na ceno in kvaliteto ponudb za posamezna javna naročila. Na koncu je treba dodati, da področna evropska direktiva tovrstnih sankcij za takšne delovnopravne prekrške ne pozna.
  2. Pomemben sklop sprememb, ki jih prinaša predlog zakona, je olajšana možnost pojasnjevanja oziroma dopolnjevanja ponudb. Spreminjajo se omejitve v šestem odstavku 89. člena, ki omejujejo možnost naknadnega pojasnjevanja že oddanih ponudb glede cene in tehničnih specifikacij, česar področna direktiva ne zahteva. V skladu s priporočili teorije se zato ti dve omejitvi črtata, ohranja se zgolj tretja alineja, ki določa, da naknadno pojasnilo ali popravek ne sme spremeniti vrstnega reda ponudb, prav tako tudi ne sme predstavljati nove ponudbe. Ponudnik bo tako lahko na primer pojasnil, kako je prišel do določene postavke oziroma pojasnil izračun, pri tem pa se vrstni red ponudnikov ne bo mogel spremeniti. To je pomembno zaradi problemov v praksi, ko najcenejša ponudba ni povsem popolna oziroma formalno ustrezna, ponudnik je nato izločen, razpis pa je ali razveljavljen ali pa je izbran dražji ponudnik. Če pa naročnik javnega razpisa ponudniku omogoči popravo ali pojasnilo, pa se ostali ponudniki pritožijo in znova je najcenejši ponudnik izločen. S spremembo bodo taka pojasnila in popravki dovoljeni, s čimer se bo povečala učinkovitost in hitrost javnega naročanja.
  3. Zadnji sklop sprememb se dotika obveznega izločanja ponudnikov, ki storijo določene prekrške (npr. predložijo neresnično ali spremenjeno listino kot pravo) na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, kar jih izloči iz postopkov javnega naročanja za dobo treh, če je predmet naročila blago ali storitev, ali petih let, če je predmet naročila gradnja. Sodišče to sankcijo mora izreči, tudi če meni, da ni sorazmerna storjenemu prekršku. Predlog zakona zato spreminja 112. člen in sodišču omogoča, da samo odloči o uporabi te sankcije.

Objavljeno: 27.02.2020