Kmetijske organizacije pozivajo Vlado RS, da ustavi uvoz govejega mesa

V Slovenski kmečki zvezi pri SLS, Društvu SKZ in Sindikatu kmetov Slovenije smo zaradi pomanjkanja javnih podatkov s področja trga živinoreje pristopili k samostojni anketi. Avtorja ankete z naslovom »Analiza trga živinoreje v času pandemije COVID-19« Aleš Perko, dipl. ekon. in Andrej Perko, mag. kmet. sta anketo izvedla s pomočjo spleta in zajela 463 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja komaj nekaj odstotkov  vseh rejcev. Ugotovila sta, da je v tem trenutku na voljo – med vprašanimi – več kot 2000 govejih pitancev starih do 24 mesecev, okrog  155  komadov  bikov  starih  nad  24  mesecev  do  30 mesecev in  okrog 524 telic starih do 24  mesecev, kar skupaj predstavlja cca 800 ton govejega mesa.

Med spremembami na trgu so vprašani največkrat navedli predvsem ustavitev odkupa živine, klavnice ne odkupujejo živine za zakol, padanje cen, ki je posledično prenizka, da bi pokrila proizvodne stroške. Ustavila se je prodaja goveda za zakol, če že lahko prodajo, je to v nujnih primerih in po prenizki ceni. Vprašani navajajo, da je potrebno dolgo čakati, 4 tedne ali več, da lahko živino, ki je primerna za zakol, prodajo. Vprašani prav tako navajajo, da je preveč uvoza mesa, ki ni kontroliran in posledica tega je padec cen na domačem trgu, ter posledično ni mogoče, da slovenski kmet proda živino primerno za zakol za primerno ceno. Rezultati ankete so pokazali nujnost sprejemanja ukrepov, ki bodo spremembe prinesli v čim krajšem času.

Zato v SKZ pri SLS, Društvu SKZ in Sindikatu kmetov zahtevamo, da se nemudoma ustavi uvoz govejega mesa in pozivamo državo, da pristopi k ukrepom za zmanjševanje finančnih posledic razmer na trgu zaradi epidemije v kmetijskih gospodarstvih, prizadetih zaradi nizke odkupne cene in nezmožnosti prodaje (odkup za državne blagovne rezerve ali prične s pogovori s kmetijskimi organizacijami, na kak način se bo reševal problem odkupne cene, ki ni vzdržna za nadaljnji obstoj panoge). Prav tako naj se ukrepa zaradi porušenega trga pri drugih vrstah mesa.

 

Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek

Predsednik Društva SKZ Miroslav Kosi

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved


Objavljeno: 06.04.2020