Poslanec SLS Franc Pukšič: Kdo bo prijaviteljem – zaradi korupcije razveljavljenega razpisa na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo – povrnil stroške prijave projektov?

Ljubljana, 3. marec 2014 – Prvi dan zasedanja Državnega zbora RS na 22. redni seji je pri 1. točki dnevnega reda, to je pri vprašanjih poslank in poslancev, ustno poslansko vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Metodu Dragonji postavil poslanec SLS Franc Pukšič:

»Gospod minister, vprašanje, ki bo, se veže za neopravljeno delo za nazaj na tem ministrstvu, vas pa bom vprašal, kaj boste naredili, da se kaj takšnega več ne ponovi in kaj boste naredili za to, da tisti, ki so to povzročili, tudi odgovarjajo.
Postavil sem ga že v pisni obliki, tako da verjamem, da ste se z osnovami tega vprašanja seznanili. Gre za razpis za inovativne projekte, na katerega so se v prvi vrsti lahko prijavila podjetja. To je tisti razpis, na katerega se je prijavilo tudi podjetje bivšega gospodarskega ministra Stepišnika in zaradi česar je potem tudi odstopil.
Razpis se je po ministrovem odstopu nenadoma spremenil in zanima me, na osnovi katere odločitve. Kdo je bil tisti bog, ki je zapovedal, da se bo razpis spremenil? Nekaj dni pred iztekom roka se je razširil na regionalne razvojne agencije in na raziskovalce s 6. stopnjo izobrazbe. Prvotno bi se na razpis lahko prijavili tisti s 7. ali več. Razpis je težak 30 milijonov evrov. Na razpis se je po spremembi prijavilo 964 prijaviteljev. In kaj se zgodi? Razpis se prekliče, ker so bili sumi  korupcije. Pri pripravi pogojev naj bi sodelovale gospe iz agencije, od katerih možje so se s svojimi  podjetji prijavili na razpis. Očitno so se nekaj naučili od bivšega ministra. Omenjene gospe so se kasneje izločile, Svet javne agencije SPIRIT pa je odločil, da vladi predlaga razrešitev direktorja Skalarja. Samo to verjetno ni dovolj. Zanima me, zakaj niso iz prijavljenih izločili le podjetja, ki so sporna, od katerih so sodelovale gospe od gospodov? Zakaj niso prijaviteljem poslali niti enega obvestila o preklicu razpisa in kdo  bo tem podjetjem, ki so imela stroške, kril stroške za razpis in ali bodo ta sredstva zdaj, ko je ta razpis preklican, prekvalificirana v povratna ali v kaj drugega?
Imam še sicer nekaj vprašanj, ampak jih bom postavil potem v nadaljevanju.«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja je odgovoril naslednje:

»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT sta 23. oktobra sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov v letih od 2013 do 2015. Na podlagi te pogodbe je SPIRIT 25. oktobra 2013 objavil 30 milijonov evrov vredno javno povabilo podjetjem. MGRT je pri izvajanju razpisa ugotovil, da so bili štirje člani strokovne komisije zaposleni na agenciji SPIRIT, med njimi tudi vodja postopka in namestnik vodje postopka, sodeč po kasnejših izločitvah tako ali drugače interesno povezani z nekaterimi prijavitelji na javno povabilo. Ker so bile navedene štiri osebe vključene že v pripravo programa in javnega povabila, ni bilo mogoče izključiti iz postopka pregledovanja in ocenjevanja zgolj vlog prijaviteljev, do katerih so navedene osebe izpostavile svojo interesno povezanost v odstopnih izjavah. Vpletenost izločenih članov komisije o pripravi javnega povabila, vsi omenjeni so intenzivno sodelovali tudi pri določitvi pogojev za kandidiranje in meril za izbor projektov, je tudi razlog, da se ministrstvo ni odločilo samo za razveljavitev ocenjevanja vseh prijav ter izvedbe ponovnega ocenjevanja. Zaradi dejstva, da so bile omenjene osebe vključene v postopek javnega povabila že od samega začetka priprave vsebin programa, na osnovi katerega je javno povabilo nastalo, poleg tega pa so bile te osebe 23. januarja ponovno imenovane v podkomisijo za ocenjevanje in z vidika transparentnosti postopka popolnoma nesprejemljivo, zato je bilo zaradi suma odtekanja informacij že med objavo javnega razpisa ter suma netransparentnosti celotnega postopka javnega povabila treba zaradi velikega tveganja za nadaljnjo zakonito izvedbo javnega povabila odstopiti od navedene pogodbe in pozvati agencijo SPIRIT k preklicu javnega povabila podjetjem. MGRT se zaveda, da je med prijavitelji, ki so kandidirali za sredstva javnega poziva veliko takih, ki z navedenimi osebami in agencijo SPIRIT niso bili povezani na noben način. Ker ni mogoče  posamično določiti, kateri prijavitelji, pripravljavci vlog in podobno so imeli na voljo notranje informacije, MGRT ne more zagotoviti enake obravnave vseh prijaviteljev. Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik zavezano k upravljanju nadzora nad porabo sredstev in je odgovorno, da se sredstva dodelijo in porabijo namensko v skladu z zakonodajo, zato je ravnalo v skladu s pravnimi sredstvi, ki jih je imelo na razpolago. Povedati je v tem primeru treba še to, da stroški priprave prijav na javno povabilo v nobenem primeru niso predmet sofinanciranja. Stroški, nastali z izvajanjem vsake posamezne prijave, so stroški vsakega posameznika prijavitelja, saj prijavitelj šele na podlagi obvestila o sofinanciranju pridobi pravico, da lahko v okviru javnega povabila uveljavlja sofinanciranje stroškov svojega projekta. Vsi neizbrani prijavitelji stroške v vsakem primeru nosijo sami. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v sodelovanju z Ministrstvom za finance poskušalo poiskati alternativno rešitev, s katero bo z enako skupino upravičencev zagotovilo sofinanciranje razvojnih projektov. Glede na veliko število vlog sklepamo, da se v Sloveniji pospešeno izvaja razvoj novih produktov, za kar bodo poiskana dodatna finančna sredstva. Pri tem bodo upoštevane tudi pripombe gospodarstva, da podjetja potrebujejo sredstva za lastno udeležbo v projektih. Svet javne agencije SPIRIT je zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju javnega povabila sprejel sklep, da bo Vladi Republike Slovenije zaradi objektivne odgovornosti predlagal razrešitev v. d. direktorja. Hkrati bo ministrstvo izvajalo nadaljnje korake, da se izvajajo strokovne disciplinske odgovornosti oseb, ki so sodelovale pri pripravi tega konfliktov interesov.«

Poslanec SLS Franc Pukšič je izrazil zahtevo po dopolnitvi odgovora:

»Strinjam se s tem, kar ste rekli, gospod minister, stroški prijavitelja so pač stroški prijavitelja, ampak prijavitelj zaradi tega, da nekdo v agenciji dela  netransparentno, da nekdo dela tako, da odtekajo informacije, pa s tem nima nič. In ni kriv zaradi tega in tem ljudem je treba zdaj te stroške povrniti ali te prijave obravnavati tako, kot je bilo. Pravite, da bodo potekale aktivnosti s strani ministrstva okrog ugotavljanja odgovornosti in tako dalje. Poznate to, da vrana vrani žal velikokrat pač ne izkljuje oka, ampak, če se ve kdo, bi bilo treba postavili delavske knjižice že zdavnaj na mizo in krivce odpeljati tja, kamor morajo – pred organe pregona. Žal se v tej državi razpisi vedno delajo in prilagajajo nekomu tako, kot so se pač ti, saj drugače se tudi ne bi vedelo, da je bivši minister Stepišnik vsako leto dobival denar iz teh razpisov. To je seveda kriminalno dejanje. Kje je denar in kam je to poniknilo? Pogledati bi bilo treba še marsikaj za nazaj. Če drugega ne, je nekdo prišel do pomembnih informacij. Kaj bo z njimi? Predvsem pa, minister, me zanima, ali boste v bodoče te subvencije podpirali tudi vi?«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja je odgovoril:

»Imate prav. Treba je pogledati osnove, pravna dejstva in okvire, tako da ta zgodba ni končana. To bi vam rad zagotovil in se bomo tako v okviru ministrstva kot celotne vlade potrudili, da bomo zagotovili zakonitost in transparentnost postopkov pri izvajanju javnih predpisov, predvsem pa zavezali vse sodelujoče, da absolutno ni nobenih konfliktov in interesov takrat, kadar sodelujejo v sami pripravi razpisov in pri njihovi izvedbi. Kot sem povedal, je na segmentu inovativnosti relativno velik interes. Prišlo je več kot 900 vlog in razpis s podobno vsebino oziroma z enako vsebino bo ponovljen. Odločali pa se bomo o tem, ali bodo to nepovratna sredstva ali pa bodo to vračljive oblike spodbujanja inovativnosti v podjetniškem sektorju, kar zdaj že pripravljamo. Pomembno je, da kar se tiče državnega proračuna, ni prišlo do škode. Lahko rečemo, da je določena škoda nastala prijaviteljem. Bodo pa vsi prijavitelji  imeli možnost, da ponovno kandidirajo v teh postopkih. Če bo kdo od teh ugotovil, da mu je nastala kakršna koli direktna škoda v smislu poslovnih skrivnosti, zlorabe poslovnih skrivnosti, pa bo treba uporabiti tudi vsa ostala pravna sredstva, ki so na razpolago, da se bo uveljavljala ta škoda.  Kratkoročno bomo zagotovili zdaj na ta način, da bomo postavili novo vodstvo agencije Spirit, v naslednjem koraku pa tudi disciplinsko odstranili sodelavce, ki so izvajali nesprejemljivo prakso.  O kazenskem pregonu se bo pa treba še odločiti.« 

Poslanec SLS Franc Pukšič je predlagal razpravo o odgovoru ministra Dragonje:

»Predlagam razpravo o odgovoru gospoda ministra na to temo iz več razlogov. Eden od teh je gotovo ta, da ne bi ta alarmantna zadeva, ker gre skoraj za 1.000 mladih podjetnikov z inovativnimi idejami, ki so se prijavili na ta razpis, bila prehitro potisnjena pod preprogo. Drugi razlog pa je ta, da če bo izglasovana razprava, bo ta na naslednji seji Državnega zbora RS. V tem času bo minister že imel vsaj mesec dni dela za sabo in bo lahko nekaj več povedal o strategiji  in politiki do konca mandata v zvezi s subvencijami in v zvezi s povratnimi sredstvi. Osebno mislim, da je bolje iti v ta drugi del, ne pa v nepovratna sredstva, zato ker se je pač to v glavnem prilagajalo in dobivali so tisti, tako kot ste že sami povedali, botre in botri, strici in tako dalje, ki so bili pri koritu, ostali so odpadli. Vendar se postavlja pravno vprašanje, o katerem ste tudi sami govorili, pravni okvir, kaj zdaj, ko je pa že enkrat bil takšen razpis in so naredili dokumentacijo za to, zdaj pa se bodo pogoji spremenili. In tretja zadeva: danes so bila, mislim, da kar tri vprašanja predsednici vlade v zvezi z nepremičninskim davkom, torej katastrofo, ki jo je sprejela koalicija in, žal, zavožena politika vlade, torej na hiter način, namesto da bi to bilo po rednem postopku. Seveda se postavlja takoj vprašanje, ali bo ta razpis narejen v smislu povratnih sredstev, pa čeprav sem povedal, da se s tem bolj strinjam, vendar se je že nekaj zgodilo, bilo je prav zaradi tega, ker vlada ve, da denarja iz nepremičninskega zakona ne bo in želi omejiti tisto, kar je bilo sprejeto, torej na drugih segmentih, da bo s tem pokrivala tudi izpad nepremičninskega zakona še na gospodarskem področju tako katastrofalno, kot je to naredila na infrastrukturi, kar je nepojmljivo, zato predlagam, da opravimo razpravo o odgovoru ministra.«

O predlogu poslanca SLS Franca Pukšiča bo Državni zbor RS v okviru glasovanj odločal v četrtek, 6. marca 2014.

 


Objavljeno: 03.03.2014