Poslanec SLS Janez Ribič: Po novem bodo pogoji za povrnitev glasovalnih pravic izenačeni za vse prevzemnike in bodo pravila igre enaka za vse, zato bomo v SLS glasovali za spremembe Zakona o prevzemih

Ljubljana, 2. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 7. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih, skrajšani postopek, je peti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 23. redni seji predstavil poslanec SLS Janez Ribič:

 

»Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih, ki ga obravnavamo po skrajšanem postopku, ima, kot vemo, pravzaprav samo dva spremenjena člena, ki pa imata precej večji pomen kot kaže na prvi pogled. Doslej veljavna ureditev namreč pomeni, da prevzemnik, ki ni izpolnil obveznosti dati prevzemno ponudbo, izgubi glasovalne pravice iz vseh vrednostnih papirjev. Poudarjam, iz vseh vrednostnih papirjev. Svoje glasovalne pravice lahko nezakoniti prevzemnik, ki ni dal prevzemne ponudbe, uveljavlja le tako, da objavi prevzemno ponudbo ali pa zniža svoj delež glasovalnih pravic pod zakonsko določen prevzemni prag. Takšna ureditev je v neenakopraven položaj postavila osebe iz 75. člena Zakona o prevzemih, za katere velja posebno prehodno obdobje in za katere obveznost dati prevzemno ponudbo nastopi šele ob prvi naslednji nameravani pridobitvi vrednostnih papirjev. V Slovenski ljudski strani se strinjamo, da je takšno razlikovanje med prevzemniki nedopustno, nepravično in nesorazmerno, zato podpiramo cilj predlaganega zakona, da se zagotovi sistemsko enaka obravnava vseh oseb po zakonu o prevzemih pri oblikovanju učinkovitih nadzornih in postopkovnih mehanizmov in za sankcioniranje kršiteljev. S predlagano rešitvijo bo tako omogočena ponovna pridobitev glasovalnih pravic zaradi kršitve stanja glede imetništva glasovalnih pravic v ciljni družbi iz drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih na način, da se poleg že veljavnih možnosti, torej z objavo prevzemne ponudbe ali z odtujitvijo vrednostnih papirjev pod prevzemni prag dodatno omogoči pridobitev glasovalnih pravic tudi z odtujitvijo vrednostnih papirjev ali delniških opcij pod zadnji zakoniti delež. Tako bodo po novem pogoji za povrnitev glasovalnih pravic izenačeni za vse prevzemnike in bodo torej pravila igre dejansko enaka za vse, zato se tudi v poslanski skupini Slovenske ljudske stranke strinjamo s predlaganimi spremembami in bomo glasovali za Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih.«


Objavljeno: 02.04.2014