Poslanka SLS Jasmina Opec: Novela odpravlja številne administrativne ovire in tujcem olajšuje pridobitev dovoljenja za bivanje in delo v Sloveniji

Ljubljana, 3. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 16. točki dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o tujcih, v okviru rednega postopka, je šesti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 23. redni seji predstavila poslanka SLS Jasmina Opec:

 

»Problematika tujcev, ki prihajajo v Evropsko unijo iz tretjih držav, v Sloveniji morda ni toliko v ospredju, kot je to v nekaterih preostalih evropskih državah, na primer v Italiji, Grčiji, Franciji. K urejanju položaja posameznikov, ki bodisi zaradi ekonomskih bodisi kakšnih drugih razlogov zapustijo svojo domovino in se v iskanju boljšega življenja napotijo v razvitejše ter stabilnejše dele sveta, je treba pristopati celovito na ravni celotne Evropske unije. Slednja se tega zaveda, saj je načelo prostega pretoka ljudi oziroma delovne sile eden izmed temeljnih postulatov, na katerem je bila ustanovljena. Seveda pa takšne vrste svobode terja jasne kriterije pri ravnanju EU glede problematike zakonite in nezakonite emigracije oseb iz tretjih držav ter ostalih vprašanj, ki zadevajo položaj tujcev – državljanov tretjih držav. V ta namen je Evropska unija sprejela že vrsto pravnih aktov, ki so v naši zakonodaji zajeti pretežno v Zakonu o mednarodni zaščiti in Zakonu o tujcih. V slednjega, novelo katerega imamo danes pred seboj, je trenutno prenesenih kar 13 direktiv Evropske unije, poleg tega se na podlagi zakonov izvršuje še 6 uredb Evropske unije. Predlagano novelo Zakona o tujcih pa je treba sprejeti še zaradi uskladitve slovenskega pravnega reda z dvema direktivama Evropske unije, katerih glavni namen je ureditev položaja oseb s priznano mednarodno zaščito oziroma uveljavitev načela Vse na enem mestu tudi za nekatere druge kategorije tujcev, ki opravljajo delo izven svoje domovine. Novela Zakona o tujcih prinaša t. i. enotno dovoljenje za prebivanje in delo, s katerim se poenostavlja postopek in zmanjšujejo administrativne ovire pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje. Delavcu ali delodajalcu bo tako dana možnost, da pridobi enotno dovoljenje z vložitvijo vloge na upravni enoti, pri čemer predhodno ne bo  treba zaprositi za izdajo delovnega dovoljenja. Enotno dovoljenje se bo lahko izdalo tujcu, ki bo zaprosil za njegovo izdajo iz razloga zaposlitve ali dela za opravljanje sezonskega dela, opravljanje dela kot samozaposlene osebe, za čezmejno opravljanje storitev, kot napoteni delavec in kot dnevni delovni emigrant. Do enotnega dovoljenja bodo upravičeni vsi tujci z veljavnim potnim listom, urejenim zdravstvenim zavarovanjem, zadostnimi sredstvi za preživljanje. Njegova veljavnost bo odvisna od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi oziroma največ eno leto z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti. Kot pozitivno v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke ocenjujemo tudi predlagano skrajšanje rokov za odločanje o izdaji dovoljenja za prebivanje, saj bo upravna enota morala o izdaji dovoljenja za prebivanje odločiti najkasneje v 30 oziroma 60 dneh, odvisno od vrste ugotovitvenega postopka. Naslednja pozitivna rešitev, vsebovana v predlaganem zakonu, se nanaša na pridobivanje enotnega dovoljenja za tujce, ki že zakonito prebivajo v državi. Tako recimo posamezniku, ki že zakonito prebiva v Sloveniji, ne bo treba zapuščati Slovenije in zunaj nje oddati vloge za pridobitev enotnega dovoljenja, pač pa bo to lahko storil znotraj slovenskega ozemlja – kadarkoli pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje. Poleg navedenega se olajšujejo še postopki pridobivanja prvega dovoljenja za začasno bivanje za visokošolske učitelje in raziskovalce. Kot novost je v predlaganem zakonu podana tudi možnost pridobitve statusa rezidenta za tujce s priznano mednarodno zaščito, ki pet let neprekinjeno prebiva v Sloveniji. V zvezi s prenosom področja združitve osebe s priznano mednarodno zaščito iz Zakona o mednarodni zaščiti v Zakon o tujcih, na kar so opozarjale nevladne organizacije že pri sprejemanju zadnje novele Zakona o mednarodni zaščiti, v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke nimamo pomislekov.
Zaradi spoštovanja pravnega reda Evropske unije in zaradi dejstva, da predlagana novela Zakona o tujcih odpravlja številne administrativne ovire in tujcem olajšuje pridobivanje dovoljenja za bivanje in delo v Sloveniji, bomo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke predlagano novelo podprli.«


Objavljeno: 03.04.2014