Slovenska kmečka zveza pri SLS: V kmetijstvu je treba zaradi specifičnosti proizvodnje ohraniti možnost sezonskega dela

Ljubljana, 1. september 2014 – Slovenska kmečka zveza pri SLS poziva Vlado RS, da ureditev v zvezi z določanjem višine zavarovalne osnove kmečkih zavarovancev spremeni na način, da se ugotovljeni dohodek kmetijskega gospodarstva porazdeli na vse člane kmečkega gospodinjstva, ki so pokojninsko invalidsko zavarovani kot kmetje.

 

Slovenska kmečka zveza (SKZ) pri SLS ugotavlja, da je nova ureditev določanja zavarovalne osnove za kmečke zavarovance povzročila neenakosti med člani kmetije in neenakost v primerjavi z zavarovanci, katerih zavarovanje izhaja iz podobne situacije (npr. podjetnik posameznik). S tem ko je zavarovalna osnova nosilca kmetijskega gospodarstva enaka ugotovljenemu dobičku celotne kmetije, prihaja do nesorazmerij, ko je nosilec preobremenjen z večkratnikom dosedanje obveznosti. Glede na to, da k ustvarjenemu dohodku v kmetijskem gospodarstvu prispevajo vsi člani, mora biti tudi ugotovljeni dohodek porazdeljen med vse člane, ki so zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, kar pomeni, da se zavarovalna osnova ustrezno povpreči. Taka je bila tudi ureditev, ki je veljala do sprejema ZPIZ-2.

 

Slovenska kmečka zveza pri SLS pozivaVlado RS, da pri urejanju zakonodaje s področja zaposlovanja sezonske delovne sile upošteva specifičnosti kmetijske proizvodnje. 

 

Kmetijska proizvodnja  je specifična  po svoji sezonskosti, predvsem v fazi spravila pridelkov. To pomeni, da se pojavljajo časovne delovne konice, ko je povpraševanje po delovni sili in storitvah za kratko časovno obdobje večje. V primeru sezonske delovne sile sklepanje pogodb o zaposlitvi, skladnih z določbami Zakona o delovnih razmerjih, ni realno. Za potrebe ureditve pravne podlage za sezonsko delo je nujno, da se upošteva specifičnost del v sezonskih konicah – nadurno delo, delo med vikendom, posebni delovni pogoji, dopust, regres – zato je treba uvesti ureditev, ki bo take značilnosti upoštevala. Ob vsem skupaj opozarjamo tudi na višino dajatev, ki so vezane na zaposlovanje, saj jih dejavnost ne prenese.

 

 

dr. Stane Klemenčič,

predsednik SKZ pri SLS


Objavljeno: 01.09.2014