Klub županov SLS

Predsednik Kluba županov SLS: Franci Rokavec, župan Občine Litija

 

 

POROČILO O DELU V LETU 2016

V letu 2016 smo v Klubu županov SLS ves čas opozarjali na problematiko delovanja v lokalnih skupnostih. Že nekaj let je v ospredju financiranje občin oziroma odstopljeni del dohodnine, ki ga državni proračun odstopi v obliki povprečnine lokalnim skupnostim. Po vztrajnem padanju se je trend sicer obrnil v malenkostno zvišanje za leto 2017 in 2018, vendar ugotavljamo, da popravek ne zadošča za pokritje povišanja stroškov, ki jih je Vlada RS s svojimi ukrepi sprožila. V času pisanja tega poročila se pogajanja s predstavniki vlade še vedno nadaljujejo.

Že tretje leto župani opozarjamo, da za občine ni več uporabnih razpisov, s katerimi bi črpali potrebna sredstva za urejanje osnovnih potreb na področju komunalne infrastrukture. Posledično so se znižali zneski proračunov lokalnih skupnosti za približno eno tretjino. Povedano drugače; zagotovljena sredstva zadoščajo za pokrivanje zakonskih obveznosti lokalnih skupnosti, vse manj pa je sredstev za investicije v vrtce, šole, ceste in komunalno infrastrukturo. V Klubu županov smo zavzeli stališče, da je potrebno nenehno opozarjati na navedeno problematiko in osveščati občanke ter občane o pravih vzrokih za počasnejšo dinamiko izvajanja investicij.

Redno sejo kluba županov, ki je bila  23. avgusta v Ljubljani, smo posvetili problematiki nečrpanja EU-sredstev ter predlogu Zakona o lokalni samoupravi. Seznanili smo se s pripravami na sejo ESU v Ljubljani ter sprejeli sklep, da se vključimo pri zagotavljanju potrebnih sredstev za njeno izvedbo. Med obravnavo aktualnega političnega dogajanja smo opravili obsežno razpravo glede odločitve IO SLS o izključitvi vidnega člana stranke ter o ustanovitvi Nove ljudske stranke v Mariboru.

Župani Slovenske ljudske stranke, združeni v Klubu županov, smo sicer podprli odločitev, da se otrokom iz socialno šibkejših družin omogoči brezplačen topel obrok v osnovni šoli. Pri tem pa smo predsedniku Vlade RS poslali javni poziv, da bi morala pristojna ministrstva prav vsem otrokom omogočiti dostop do kakovostne, zdrave, lokalno pridelane hrane. Pri tem smo kot pozitiven vzgled navedli mnoge občine po vsej Sloveniji, ki jih vodimo župani SLS.

Ob koncu leta smo se odzvali na predlagano novelo Zakona o lokalni samoupravi. V Klubu županov pri SLS ideji instituta odpoklica župana sicer ne nasprotujemo, ne podpiramo pa je v tej obliki in predlogu, kot ga je potrdil Državni zbor. Opozorili smo, da je pred sprejemom novele zakona treba vzpostaviti ustrezna varovala, ki bodo preprečevale zlorabe instituta odpoklica župana. To bo pomembno predvsem v manjših občinah, da ne bi prihajalo do tako imenovanih ”gostilniških referendumov”. Postavlja se tudi vprašanje, kaj bi tak ukrep pomenil za delovanje občine – po odpoklicu bi nov župan nasledil starega z isto koalicijo, kar mu ne bi nujno omogočalo tvornega delovanja in sprejemanja nujnih ukrepov v dobro občank in občanov. To potezo Vlade ocenjujemo kot nov populizem, saj poskuša župane prikazati kot lokalne veljake, ki imajo v rokah preveliko moč, neke vrste ‘grešne kozle’, ki jih je potrebno kaznovati. Na ta način želijo nekateri pomesti pod preprogo velike grehe, ki ostajajo nekaznovani. Osnovno vprašanje; zakaj bi samo župane lahko odpoklicali, drugih voljenih predstavnikov pa ne?

Delovanje Kluba županov v tem letu ocenjujem kot uspešno, saj smo se ob pravem času odzvali na aktualno dogajanje v državi, opozarjali na težave pri poslovanju lokalnih skupnosti ter osveščali ljudi o dejanskem stanju v družbi. Danes je veliko bolj jasno, da se župani trudimo vsem občankam in občanom zagotoviti boljše pogoje za življenje v njihovem okolju.

Stalna naloga Kluba županov ostaja skrb za dvig ugleda stranke ter priprave na prihajajoče državnozborske in lokalne volitve. Navedeno lahko najlažje storimo tako, da širši javnosti ponosno predstavimo številne primere dobrih praks v lokalnih skupnostih.

Slovenske Konjice, 23.1.2017

Predsednik KŽ pri SLS,

Miran Gorinšek, župan Slovenskih Konjic