V Ljubljani obkrožite 5!

V imenu liste SLS se za županjo in mestni svet občine Ljubljana poteguje dr. Tina Bregant s sloganom Zdrava Ljubljana.  Za Ljubljančanke in Ljubljančane  za enostavnih pet razlogov:

–       50.000 občanov Ljubljane naj ima osebnega zdravnika;

–       300.000 občanov Ljubljane naj ima regionalno bolnišnico;

–       300.000 občanov Ljubljane naj diha kakovosten čist zrak brez trdih delcev;

–       300.000 občanov Ljubljane naj ima dostop do lokalne in kakovostne hrane;

–       300.000 občanov Ljubljane naj ima pravico do čiste pitne vode.

Lista nastopa na lokalnih volitvah s podporo stranke Naša dežela.

Programska izhodišča dr. Tine Bregant za županjo Ljubljane in nosilko liste SLS za mestni svet

DOSTOP DO OSEBNEGA ZDRAVNIKA ZA VSE LJUBLJANČANKE IN LJUBLJANČANE

V Ljubljani primanjkuje družinskih zdravnikov. To pomeni, da je za osnovno zdravje Ljubljančank in Ljubljančanov slabo poskrbljeno. Skoraj 50.000 Ljubljančanov trenutno nima svojega osebnega zdravnika. Zlasti so razmere težke na območju Šiške in Fužin. To pomeni, da morajo posamezniki, ki živijo tam, že samo za izdajo bolniške k najbližjemu koncesionarju recimo v Horjul ali Komendo. Je to res prestolnice vredna praksa?

Predlagam, da:

 • se zagotovi kakovostne lokalne delovne pogoje za družinske zdravnike, da bodo le-ti ostajali v Ljubljani in se ne vozili na delo izven Ljubljane;
 • se proaktivno pristopi k novačenju mladih družinskih zdravnikov za delo v Ljubljani;
 • se razpiše štipendije za mlade zdravnike s področja družinske medicine, primarne pediatrije in primarne ginekologije za Ljubljano;
 • se podeli vsakoletno nagrado za raziskovalno nalogo s področja družinske medicine, primarne pediatrije in ginekologije na področju Ljubljane;
 • se iz stanovanjskega sklada za neprofitno najemnino vsako leto dodeli nekaj stanovanj v Ljubljani za zdravstvene delavce primarne ravni (medicinska sestra, drugi zdravstveni delavec, mladi zdravniki);
 • se optimizira obstoječo mrežo javnega zdravstva v Ljubljani, seveda ob soglasju Ministrstva za zdravje. Koncesije predstavljajo del javne mreže. Namesto povsem zasebnih ambulant si bomo prizadevali za podeljevanje koncesij tudi v Ljubljani. Ustanovitelj Zdravstvenega doma je Občina Ljubljana, zato je to v pristojnosti župana;
 • se zagotovi dostopnost do lekarniških storitev vsem občanom, ne glede na katerem koncu Ljubljane živijo.
 • se zagotovi ugodnejše oz. brezplačno parkiranje za paciente kliničnega centra

USTANOVITEV LJUBLJANSKE REGIJSKE BOLNIŠNICE

Vsako mesto, kamoli prestolnica, si zasluži svojo bolnišnico. Ljubljana nima svoje bolnišnice. Predlagam ustanovitev regijske bolnišnice za Ljubljančane, da ne bodo v čakalnih vrstah »tekmovali« z ljudmi iz vse Slovenije.

UKC Ljubljana bo zdaj obnovljen, kar pomeni, da se lahko preoblikuje v regijsko bolnišnico. Obenem to pomeni, da potrebuje Slovenija novo akademsko bolnišnico. Res je, da je ustanovitev nove bolnišnice ni v pristojnosti župana, a vsaka ustanovitev poteka dogovorno z občino.

Predlagam, da:

 • se UKC Ljubljana preoblikuje v regijsko bolnišnico, ki je primarno namenjena Ljubljančankam in Ljubljančanom;
 • se ustanovi nova akademska bolnišnica, ki pa je dostopna za vse, ki prihajajo izven Ljubljane (mora biti dostopna brez parkirnine);
 • akademske bolnišnica naj ima tudi kampus za študente medicine in zdravstva, z namenom postati evropsko primerljiv regionalni center.

ZAGOTOVITEV ZDRAVJA TUDI ZA STAREJŠE LJUBLJANČANKE IN LJUBLJANČANE

Že aktivne Ljubljančanke in Ljubljančani so brez osebnega zdravnika ter tozadevno slabo skrbijo za svoje zdravje. Kaj šele starejši, ki si težko priborijo kakovostno oskrbo zdravnikov in drugih. Veliko starejših je bolnih, zanje nihče ne skrbi in so osamljeni. To je v 21. stoletju nedopustna praksa.

Predlagam, da:

 • se povečajo kapacitete domov za starejše občane v Ljubljani, s poudarkom na varovanih stanovanjih;
 • se zagotovi zadostno število mest v ljubljanskih dnevnih centrih;
 • se zagotovi ustrezen strokovni kader na tem področju,
 • se investira v telemedicino za starejše nad 65 let in njihove družine;
 • se razširi program Hospic s prostovoljci (sodelovanje z zdravstveno in medicinsko fakulteto z obvezno izvedbo prakse pod nadzorom);
 • se tesno sodeluje z društvom Spominčica in Trepetlika ter programom za nevroznanost /Filozofska fakulteta, SFU za postavitev medgeneracijskega centra »Center za čile možgane za vsa življenjska obdobja).

ČISTA LJUBLJANA JE ZDRAVA LJUBLJANA

Čisti zrak, čista voda in neoporečna narava so predpogoj zdravja posameznika. Ne samo, da je pravica do zdravega življenjskega okolja ustavna pravica, je dolžnost vsake politike. Zaradi onesnaženja s trdimi delci NO2 in PM10 vsako leto v Ljubljani umre nekaj deset ljudi. Nacionalni inštitut za zdravje in okolje ugotavlja, da večina emisij izhaja zaradi prometa.

Predlagam, da:

 • se prometno razbremeni najbolj kritične dele Ljubljane, ki trpijo zaradi koncentracij NO2 in PM10 (podvoz pri Ortobaru – Situla, T križišče pri Tobačni, okolica glavne avtobusne postaje, Drenikova pri GIBu, križišče pri bežigrajskem stadionu, Roška pri srednji ekonomski, Litostrojska in Celovška pri DM);
 • se tranzitni promet ustavi na P&R mestih, ki naj bodo brezplačna;
 • se za zmanjšanje prometa zgradi zunanji obroč, ki bo manj obremenjeval zrak v Ljubljani;
 • se modernizira LPP, predvsem naj se uvede hitre mestne in primestne linije;
 • se uvede povezava Ljubljana – Brnik, da se turisti in Ljubljančani ne vozimo tja z avtomobilom;
 • vodonosnik Kleče ostane nepozidan in kanalizacijskega omrežja prost;
 • se gradi kanalizacija sočasno z rekonstrukcijo cest;
 • se pospešeno gradi kanalizacija na vseh območjih Ljubljane, ne le v centru (Mareček, Sadinja vas, Podmolnik, Završje);
 • se poveča število subvencij za male komunalne čistilne naprave;
 • se poveča število ekoloških otokov;
 • se okrepi inšpekcijski nadzor nad tistimi, ki nelegalno odlagajo odpadke;
 • se sanira vsa črna odlagališča v mestu in okolici;
 • se sanira vsa odlagališča nevarnih odpadkov;
 • se strmi k zeleni energiji.

Posebno pozornost namenjamo problematiki bodoče sežigalnice odpadkov. Ob predpostavki, da bo sežigalnica grajena po najmodernejših standardih (BAT princip), gradnji ne nasprotujemo, saj se zavzemamo za čisto Ljubljano. To pomeni tudi to, da mora Ljubljana za svoje odpadke poskrbeti sama. Gradnjo podpiramo ob predpostavki, da se toplota, ki nastane ob sežigu, uporablja za ogrevanje Ljubljane, recimo zdravstvenih ustanov ali športnih objektov.

AKTIVNA LJUBLJANA JE ZDRAVA LJUBLJANA

Aktivna Ljubljana ni samo športno aktivna Ljubljana. Temveč pomeni tudi aktivna v kmetovanju, urbanem vrtičkanju, nenazadnje v kulturni ponudbi. Aktiven duh pomeni zdrav duh.

Predlagam, da:

 • se Ljubljančankam in Ljubljančanom omogoči dostop do kakovostne domače hrane iz okoliških kmetij;
 • se kmetom iz okolice Ljubljane zagotovi možnost prodaje svojih izdelkov po vsem mestu in ob vsakem času;
 • se za Ljubljančane zagotovi možnost prodaje na tržnici za vikend zastonj/po znatno nižji ceni najema;
 • se kmetom v Ljubljani in okolici zagotovi pogoje za čim večjo pridelavo in prodajo kmetijskih izdelkov v Ljubljani ( namakalni sistemi, hitri transporti, dostava…);
 • se Ljubljančanom zagotovi čim več površin za urejeno vrtičkarstvo;
 • se Ljubljančanom zagotovi čim več površin za rekreativno dejavnost: izkoristi naj se zapuščena športna igrišča, vzpostavi naj se fitnese na prostem, ureja naj se sprehajalne poti ob Ljubljanici in Savi.
 • se za šole in vrtce uvede možnost subvencioniranega odkupa lokalno pridelane hrane; subvencija za jabolko na dan za vse srednješolce;
 • se sistematično pogozduje Rožnik in Mostec ter vpadnice.

V nedeljo, 20. 11. 2022, obkrožite številko 5 za teh enostavnih 5 razlogov.


Objavljeno: 15.11.2022