Izvršilni odbor SLS

Izvršilni odbor SLS ima zlasti naslednje naloge:

 • Obravnava politični položaj v državi.
 • Izvaja politiko in sklepe Kongresa SLS, Glavnega odbora SLS in s tem v zvezi sprejema ustrezne izvršilne odločitve.
 • Predlaga Glavnemu odboru SLS volilne taktike in strategije stranke pred državnimi in lokalnimi volitvami.
 • Predlaga Glavnemu odboru SLS predlog programa stranke in njegove dopolnitve.
 • Na predlog Statutarno-pravne komisije sprejema pravila za postopek kandidiranja za volitve v Evropski parlament, Državni zbor RS, Državni svet RS, za predsednika države in za volitve v lokalne skupnosti.
 • Organizira in izvaja aktivnosti stranke v okviru sprejetih usmeritev.
 • Ustanavlja podjetja, glasila, revije, zbirke ter druge publikacije v skladu z zakonom.
 • Sprejema pravilnike in druge splošne akte stranke.
 • Sprejema poslovnike za delo vseh organov stranke razen za Kongres SLS in Glavni odbor SLS.
 • Imenuje glavnega tajnika stranke na predlog predsednika.
 • Imenuje strokovne komisije in odbore Izvršilnega odbora SLS ter določa delokrog njihovega dela.
 • Vodi predvolilne postopke, določene s  Statutom SLS.
 • Obravnava pobude občinskih odborov SLS, mestnih odborov SLS in regionalnih odborov SLS ter rednih zborov, zavzema stališče do njih in obvešča pobudnike o sprejetih stališčih in pobudah.
 • Opravlja druge naloge, določene s Statutom SLS, sklepi Kongresa SLS, Glavnega odbora SLS ali vodstva stranke.
 • Sprejema poslovni načrt in zaključni račun stranke.
 • Obravnava in sprejme akcijski načrt, skladno z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških.
 • Predlaga občinskim oziroma mestnim odborom SLS sklic izrednih zborov članstva ali ga v nujnih primerih tudi skliče zaradi obravnave določenega problema.
 • Dokončno odloča o kompetenčnih sporih med občinskimi odbori SLS, mestnimi odbori SLS in regionalnimi odbori SLS.
 • Odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ v skladu s Statutom SLS.
 • Ustanavlja stalna in občasna strokovna delovna telesa, kot so odbori in komisije.
 • Skliče Kongres stranke v skladu z določili Statuta SLS.
 • Izvršilni odbor SLS lahko na lastno pobudo ali na predlog regionalnega odbora SLS skliče zasedanje vseh predsednikov občinskih odborov SLS oziroma mestnih odborov SLS ali predsednikov občinskih odborov SLS oziroma mestnih odborov SLS na določenem geografskem območju. Takega zasedanja se lahko udeležijo tudi člani Izvršilnega odbora SLS, predstavniki podmladka, zvez in klubov.
 • Na zasedanju se obravnavajo aktualna politična dogajanja, vprašanja, povezana z organizacijo in delovanjem stranke na območju, za katerega se skliče zasedanje.

Člani Izvršilnega odbora SLS

Na kongresu izvoljeni člani Izvršilnega odbora:

PRIMOŽ JELŠEVAR

ROK PETERMAN

ANA PUNGARTNIK

VELISLAV ŽVIPELJ

MILENA BARTELJ

FRANC PUKŠIČ

ZVONKO GOVEDNIK

JANEZ HORVAT

JANEZ PODOBNIK

BRANKA GAL

S strani predsednika stranke imenovani člani Izvršilnega odbora:

/