Kongres SLS

Kongres stranke je najvišji organ stranke in se praviloma skliče vsaka štiri leta. Kongres je sklepčen, če je prisotna večina vseh delegatov in delegatk.

Naloge kongresa stranke so predvsem:

  • Sprejem Poslovnika Kongresa SLS.
  • Sprejem Statuta stranke ter spremembe in dopolnitev Statuta SLS.
  • Sprejem programa in drugih programskih dokumentov stranke.
  • Obravnavanje in ocena dela stranke in njenih organov.
  • Sprejem resolucije o politični usmeritvi stranke za naslednje obdobje.
  • Izvolitev in razrešitev naslednjih organov stranke: predsednika stranke, treh podpredsednikov stranke, predsednika Glavnega odbora SLS, treh podpredsednikov Glavnega odbora SLS, desetih članov Izvršilnega odbora SLS in predsednika in štirih članov Nadzornega odbora SLS.
  • Imenovanje častnih predsednikov in zaslužnih članov.
  • Dodelitev posebnih priznanj in nagrad.
  • Odločanje o združitvi, razdružitvi ali prenehanju stranke.