Slovenska ženska zveza pri SLS


Predsednica:
Vesna Starman, e-pošta: vesna.starman@gmail.com

Podpredsednica: Lilijana Rakun

Podpredsednica: Marija Župec

Na rednem volilnem kongresu SŽZ pri SLS dne 30. 8. 2020 v Ankaranu so bile za mandatno obdobje 2020-2024 izvoljene: predsednica mag. Vesna Starman, podpredsednica Marija Župec in podpredsednica Lilijana Rakun  Na mesto predsednice programskega sveta je bila izvoljena Darija Jamnik, mag. V upravnem odboru mandata 2020-2024 bodo delovale Tamara Mikin, Nadja Skok, Suzana Lara Krause, Leposava Jovanič, Zdenka Petoš, Majda Godina in Ivanka Brezigar.

Poročilo o delu Slovenske ženske zveze pri SLS za leto 2019

SŽZ je aktivno sodelovala pri aktivnosti za volitve v EU parlament in pri pripravi Tabora SLS. Prav tako je aktivno sodelovala pri pripravah na Kongres SLS in na samem kongresu.

SŽZ pri SLS je izvajala tudi mednarodno aktivnost. Predsednica zveze Suzana Lara Krause in članica SŽZ Darija Jamnik sta se udeležili Kongresa EPP Woman, ki je potekal na Dunaju od 18. 10. 2019 do 19. 10. 2019. Sodelovali sta na panelu “Ženska vizija za boljšo Europo”, ki se je odvijal prvi dan kongresa v popoldanskem času, v avstrijskem parlamentu. Drugi dan Kongresa se je odvijal na sedežu Nove Ljudske stranke na Dunaju. Vodstvo EPP Women je predstavilo delovanje v preteklem letu in plane za naslednje leto ter finančno stanje Ženske zveze. Potrebno je varčevanje, kar bo tudi odločilno pri določitvi kraja/države naslednjega kongresa. Nato je sledilo usklajevanje amandmajev za statutarne spremembe Ženske zveze in intenzivna razprava o pridružiti makedonske zveze k EPP Women.

V mandatnem obdobju 2016 – 2020 so politiko sooblikovale: predsednica Suzana Lara Krause, podpredsednice: Mateja Ažman, Hedvika Rojko in Lilijana Rakun, predsednica Programskega sveta zveze Olga Franca ter članice Upravnega odbora zveze: Ivanka Brezigar, Zvezdana Djekić, Vida Milunič, Slavka Ocepek, Petra Plajnšek, Marjana Planinc in Marija Župec.

PROGRAM DELA 

Biti ženska je veliko več, kot nam narekujejo vsakdanje obveznosti in današnja družba.
Biti ženska pomeni sprejeti in spoštovati sebe, svoje kvalitete, potenciale in tudi potrebe.
Na tem koraku se lahko začne izpolnjeno življenje.
Brez tega ženska izgubi največjo dragocenost, ki jo nosi v sebi: ljubezen in moč duha.
Brez te dragocenosti je življenje prazen tek, k praznim ciljem.
Kreiraj svoje življenje z močjo duha, in pelji ga k realizaciji ljubezni!

POSLANSTVO

Poslanstvo SŽZ pri SLS je sooblikovanje pogojev za enakovredno vlogo žensk v družbi in dajanje podpore pri uveljavljanju njihovih interesov.

CILJI IN NALOGE

Slovenska ženska zveza pri SLS ima glavne naloge in cilje zapisane v Statutu: zavzemanje za temeljna načela pravne države, za človekove pravice in svoboščine ter spoštovanje človekovega dostojanstva. Prizadevamo si za enakomerno zastopanost kandidatov ženskega in moškega spola. Zavzemamo se za  enake možnosti moških in žensk, da lahko partnersko  uresničujeta  vsa prizadevanja za družino, vzgojo, izobraževanje. Prav tako za enake možnosti pri odločanju na področju zdravstva, socialnega skrbstva,  gospodarstva, ohranjanja zdravega okolja in delovanja na vseh ostalih ravneh politike in družbe. SŽZ pri SLS politično izobražuje in usposablja svoje članice, sodeluje z ženskimi organizacijami programsko sorodnih strank in z organizacijami civilne družbe doma in v tujini. Zavzemamo se za pluralizem in dialog z vsemi ženskimi organizacijami,  ki bodo spoštovale naš program.